FORMULARZE

Deklaracja członkowska pdf doc

Wniosek o rejestrację przydomka hodowlanego pdf doc

Wniosek o rejestrację/przerejestrowanie psa pdf doc

Wniosek o wpis do KW pdf doc

Formularz zgłoszeniowy na przegląd hodowlany pdf doc

Karta krycia pdf doc

Karta zgłoszenia miotu pdf doc

Formularz zgłoszeniowy na badanie DNA pdf doc

Formularz zgłoszeniowy na wystawę pdf doc

Wniosek o wydanie championatu pdf doc

Wniosek o wydanie certyfikatu Zwycięzcy (Polski, Europy Świata) pdf doc

Wniosek o nadanie uprawnień asystenta kynologicznego pdf doc

INFORMATOR

1. Aby zostać Członkiem Związku należy wypełnić i wysłać do Biura ZHPR Deklarację członkowską oraz opłacić składkę członkowską. Po dokonaniu rejestracji na potwierdzenie tego faktu wysyłana jest legitymacja członkowska.

2. Jeżeli chcesz zarejestrować hodowlę należy wypełnić i wysłać do Biura ZHPR "Wniosek o rejestrację przydomka hodowlanego" oraz dokonać stosownej opłaty. Po dokonaniu rejestracji na potwierdzenie tego faktu wysyłany jest Certyfikat rejestracji przydomka hodowlanego. Przydomek hodowlany może uzyskać wyłącznie członek Związku posiadajacy co najmniej jedną sukę hodowlaną lub psa reproduktora zarejestrowanego w ZHPR.

3. W celu rejestracji/przerejestrowania psa/suki w księdze rodowodowej niezbędne jest przesłanie do Biura ZHPR wypełnionego "Wniosku o rejestrację/przerejestrowanie w KR" oraz oryginału posiadanego rodowodu i dokonanie stosownej opłaty.

4. W celu rejestracji psa/suki w księdze wstępnej niezbędne jest przesłanie do Biura ZHPR wypełnionego "Wniosku o rejestrację w KW" oraz dokonanie stosownej opłaty. UWAGA - DOTYCZY WYŁĄCZNIE RAS RZADKO WYSTĘPUJĄCYCH!!!

5. W celu zgłoszenia miotu niezbędne jest przesłanie do Biura ZHPR wypełnionej "Karty zgłoszenia miotu" oraz "Karty krycia" i dokonanie stosownej opłaty. W przypadku krycia reproduktorem nie zarejestrowanym w ZHPR konieczne jest również przesłanie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii rodowodu psa oraz ewentualnie innej dokumnetacji potwierdzajacej nabycie uprawnień hodowlanych. Ponadto krycie reproduktorem spoza ZHPR wymaga uzyskania wcześniejszej zgody Biura ZHPR. Bez takiej zgody zastrzegamy sobie prawo odmowy wydania rodowodów dla szczeniąt. Zgłoszenie miotu musi nastąpić w terminie 30 dniu od urodzenia szczeniąt. Dla zgłoszeń po tym terminie obowiązuje podwyższona stawka za wydanie rodowodów. Rodowody dla szczeniąt są wydawane w ciągu 21 dni roboczych od otrzymania przez Biuro ZHPR kompletnej dokumentacji, w tym wpłaty środków finansowych w odpowiedniej wysokości na konto Zwiazku. Szczenięta mogą być znakowane wyłącznie chipami dostarczanymi przez Związek. W przypadku dokonywania przeglądu miotu przez uprawnionego przedstawiciela ZHPR należy ponadto dokonać opłaty w wyskości 20 zł od każdego szczenięcia z miotu na konto Związku, jeżeli przegląd miotu przeprowadza uprawniony lekarz weterynarii w/w opłatę należy uiśćić bezpośrednio w lecznicy podczas przeglądu miotu.

6. Aby zgłosić psa na przegląd hodowlany jego właściciel musi wcześniej przesłać mailem wypełniony "Formularz zgłoszeniowy na przegląd hodowlany". Zgodnie z regulaminem hodowli ZHPR pies musi mieć ukończone odpowiednio 12 m-cy (rasy poniżej 45 cm w kłębie) i 15 m-cy oraz prześwietlenie w kierunku dysplazji stawów biodrowych z wynikiem A lub B (rasy powyżej 45 cm w kłębie). Pies musi być zarejestrowany na osobę zgłaszającą przegląd hodowlany. Zgłoszenie musi zostać opłacone. Po zweryfikowaniu i skompletowaniu dokumentacji Biuro ZHPR przekazuje zlecenie wykonania przeglądu hodowlanego uprawnionemu przedstawicielowi Związku.