2024.03.19

Komunikat dot. nieuznawania rodowodów

Informujemy Państwa, iż Związek Hodowców Psów Rasowych nie uznaje dokumentacji hodowlanej (w tym rodowodów) wydawanej przez Stowarzyszenie Hodowców Zwierząt BELL CANE.

2024.03.19

Komunikat ws. kryć reproduktorami niezarejestrowanymi w ZHPR

W Związku Hodowców Psów Rasowych istnieje możliwość kryć reproduktorami niezarejestrowanymi w ZHPR pod warunkiem, iż spełniają  odpowiednie wymogi.

Pies reproduktor musi być zarejestrowany i posiadać uprawnienia hodowlane w jednej z wymienionych organizacji kynologicznych: ZK PL, SPCMZ, SPiKR PETRUS, SWKIPR, Canis e Catus, SHPRiK, KHRON, KP, OSPR Kennel Club, PFK, PKK, PKPR, ZKOSwP, ZKwP, ZOND, ZPR. Ponadto warunkiem uznania uprawnień hodowlanych jest ich równorzędność z uprawnieniami hodowlanymi określonymi Regulaminem hodowli ZHPR. Pies musi posiadać pełne co najmniej trzypokoleniowe pochodzenie oraz zgodnie z regulaminem hodowli ZHPR musi mieć ukończone odpowiednio 12 m-cy (rasy poniżej 45 cm w kłębie) i 15 m-cy oraz prześwietlenie w kierunku dysplazji stawów biodrowych z wynikiem A lub B (rasy powyżej 45 cm w kłębie). Z tego względu przed kryciem reproduktorem z innego stowarzyszenia w celu weryfikacji dokumentów zalecamy wcześniejszy kontakt z Biurem Zarządu. Pozwoli to uniknąć w przyszłości odmowy wydania rodowodów dla szczeniąt.

2024.01.22

Informujemy Państwa, iż na dzień 16.03.2024 r. zaplanowano zwołanie walnego zebrania delegatów Związku Hodowców Psów Rasowych. Zgłoszenia kandydatur na delegatów do walnego zebrania delegatów ZHPR,  przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: delegaci@zhpr.pl do dnia 30.01.2024 r.

2023.11.03

Komunikat ws. kryć reproduktorami niezarejestrowanymi w ZHPR

W Związku Hodowców Psów Rasowych istnieje możliwość kryć reproduktorami niezarejestrowanymi w ZHPR pod warunkiem, iż spełniają  odpowiednie wymogi.

Pies reproduktor musi być zarejestrowany i posiadać uprawnienia hodowlane w jednej z wymienionych organizacji kynologicznych: ZK PL, SPCMZ, SPiKR PETRUS, SWKIPR, Canis e Catus, SHPRiK, KHRON, PFK, PKK, PKPR, ZKOSwP, ZKwP, ZOND. Ponadto warunkiem uznania uprawnień hodowlanych jest ich równorzędność z uprawnieniami hodowlanymi określonymi Regulaminem hodowli ZHPR. Pies musi posiadać pełne co najmniej trzypokoleniowe pochodzenie oraz zgodnie z regulaminem hodowli ZHPR musi mieć ukończone odpowiednio 12 m-cy (rasy poniżej 45 cm w kłębie) i 15 m-cy oraz prześwietlenie w kierunku dysplazji stawów biodrowych z wynikiem A lub B (rasy powyżej 45 cm w kłębie). Z tego względu przed kryciem reproduktorem z innego stowarzyszenia w celu weryfikacji dokumentów zalecamy wcześniejszy kontakt z Biurem Zarządu. Pozwoli to uniknąć w przyszłości odmowy wydania rodowodów dla szczeniąt.

2023.10.20

Komunikat ws. rejestracji psów

W związku z wpływającymi do nas zapytaniami dotyczącymi rejestracji psów z innych stowarzyszeń kynologicznych, przypominamy Państwu, iż w Związku Hodowców Psów Rasowych nie ma możliwości zarejestrowania psa bez pełnego co najmniej trzypokoleniowego znanego pochodzenia. Wobec powyższego przed zakupem prosimy o zweryfikowanie dokumentu pochodzenia psa, aby uniknąć niepotrzebnych rozczarowań związanych z odmową rejestracji psa bez pełnego pochodzenia.

Wyjątek w zakresie rejestracji psów bez pełnego co najmniej trzypokoleniowego pochodzenia jest możliwy na podstawie § 24 Regulaminu hodowli psów rasowych i dotyczy wyłącznie psów ras polskich: Chart polski, Gończy polski, Ogar polski, Polski owczarek nizinny, Polski owczarek podhalański, Polski spaniel myśliwski.

2023.03.09

Wytyczna dot. rejestracji hodowli psów rasowych w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii

Zgodnie z definicją wskazaną w art. 4, pkt.27 rozporządzenia 2016/429, miejsce w którym tymczasowo lub stale - utrzymywane są zwierzęta lądowe, w tym psy, jest "zakładem". Definicja ta nie obejmuje tylko zakładów leczniczych dla zwierząt oraz gospodarstw domowych, w których utrzymuje się zwierzęta domowe.

Przez "zwierzęta domowe" należy rozumieć zwierzęta (m.in. psy, koty) utrzymywane do prywatnych celów o charakterze niehandlowym (art. 4, pkt. 11 rozporządzenia 2016/429).

Podmioty prowadzące zakłady, w których utrzymywane są zwierzęta lądowe, w tym psy w celach handlowych, obowiązane są powiadomić właściwy organ o każdym zakładzie, za który odpowiadają i przekazują określone informacje w celu rejestracji swoich zakładów. Obowiązek ten wynika z art. 84 rozporządzenia 2016/429. Właściwym organem w tym przypadku jest powiatowy lekarz weterynarii właściwy na miejsce prowadzenia zakładu.

Ponadto zważywszy na przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, a w szczególności zakaz rozmnażania psów i kotów w celach handlowych, z wyłączeniem hodowli zwierząt zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów, należy przyjąć, ze hodowle psów, w świetle ww. przepisów, co do zasady spełniają warunki pozwalające na uznanie ich za "zakłady utrzymujące zwierzęta lądowe". Hodowli psów rasowych nie można  zatem uznać za "gospodarstwo domowe".

Jednocześnie zauważyć należy, ze zgodnie z art 3 rozporządzenia 2022/1345 zakład, w którym utrzymywane są psy do celów hodowlanych, nie może być zwolniony z wyżej wymienionego obowiązku rejestracji.

2023.01.28

Informujemy Państwa, iż na zebraniu Zarządu w dniu 28.01.2023 r. po zasięgnięciu opinii Komisji i Zespołów doradczych zaktualizowano listę stowarzyszeń kynologicznych, z których będą uznawane uprawnienia hodowlane. Od dnia 01.02.2023 r. honorujemy uprawnienia hodowlane z następujących stowarzyszeń kynologicznych:

- organizacje członkowskie Global Cynology Union (ZK PL, SPCMZ, SPiKR PETRUS)

- organizacje członkowskie Polskiego Porozumienia Kynologicznego (SWKIPR, Canis e Catus, SHPRiK)

- inne stowarzyszenia: KHRON, PFK, PKK, PKPR, ZKOSwP, ZKwP, ZOND

pod warunkiem, iż muszą być one co najmniej równorzędne z uprawnieniami hodowlanymi określonymi Regulaminem hodowli ZHPR, a pies/suka musi posiadać pełne co najmniej trzypokoleniowe pochodzenie. Zgodnie z regulaminem hodowli ZHPR pies musi mieć ukończone odpowiednio 12 m-cy (rasy poniżej 45 cm w kłębie) i 15 m-cy oraz prześwietlenie w kierunku dysplazji stawów biodrowych z wynikiem A lub B (rasy powyżej 45 cm w kłębie). Z tego względu przed zakupem psa/suki lub krycia reproduktorem z innego stowarzyszenia w celu weryfikacji dokumentów zalecamy wcześniejszy kontakt z Biurem Zarządu. Pozwoli to uniknąć w przyszłości odmowy wydania rodowodów dla szczeniąt.

Zarząd podjął decyzję aby na okres próbny uznawać do championatów ZHPR certyfikaty na championa uzyskane na wystawach organizowanych przez stowarzyszenia zrzeszone w GCU. Do championatu będzie można wykorzystać jeden taki certyfikat.

Zarząd podjął decyzję, iż każdy pies stawiający się do przeglądu (analogicznie jak to jest w przypadku wystawy psów) musi posiadać aktualne zaświadczenie psa przeciwko wściekliźnie. Ponadto w trosce o bezpieczeństwo naszych przedstawicieli uparwnionych do wykonywania przeglądów hodowlanych zasadne jest aby pies stawiający się do przeglądu posiadał wykonane szczepienie przeciwko tzw. chorobom zakaźnym. Podobnie jak w przypadku wścieklizny powinno być wykonywane nie żadziej niż raz na 12 m-cy. W przypadku braku aktualnych szczepień, przedstawiciel Związku ze wzgledów bezpieczeństwa ma prawo odmówić wykonania przeglądu.

2022.04.08

Informujemy Państwa, iż na dzień 15.05.2022 r. zaplanowano zwołanie walnego zebrania delegatów Związku Hodowców Psów Rasowych. Zgłoszenia kandydatur na delegatów do walnego zebrania delegatów ZHPR,  przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: delegaci@zhpr.pl do dnia 15.04.2022 r.

2021.09.20

Z uwagi na spowodowaną przez pandemię ograniczoną ilość wystaw  w latach 2020-2021, informujemy o zmianie zasad w wydawaniu championatów.
Zmiana polega na wprowadzeniu następujących zapisów:
- Championat Polski Szczeniąt może zostać wydany na podstawie jednego certyfikatu JU,
- Championat Polski Juniorów może zostać wydany na podstawie dwóch certyfikatów JA lub jednego certyfikatu JA i jednego certyfikatu CAC.
- Championat Polski może zostać wydany na podstawie dwóch certyfikatów CAC lub UKCIB zamiennie.
Pozostałe wymogi określone Regulaminem wystaw ZHPR pozostają bez zmian.
Zmiana dotyczy wyłącznie lat 2020 i 2021. Wnioski o wydanie championatu muszą zostać przesłane do Biura ZHPR do końca 2021 r.

2021.09.20

Komunikat dot. wydawania dyplomów Zwycięzcy Polski i Zwycięzcy Polski Juniorów.
Właściciele psów uczestniczących w V MWPR UCKIB - Małogoszcz 18.09.2021, które na podstawie Regulaminu wystaw ZHPR uzsykały prawo do wydania dyplomów Zwycięzcy Polski lub Zwycięzcy Polski Juniorów mogą składać wnioski o ich wydanie na zasadach określonych ww. regulaminem.
Zwycięzca Polski (Zw.PL)  -  zdobywcami  tytułu zostają psy i suki w każdej rasie, które uzyskały tytuł Najlepszego Psa / Suki w Rasie oraz certyfikat UKCIB lub CAC.
Zwycięzca Polski Juniorów (JZw.PL) - zdobywcami tytułu zostają osobno pies i suka,  które uzyskały w klasie juniorów ocenę doskonałą i lokatę pierwszą oraz certyfikat JA.

2021.05.08

Infomujemy Państwa, iż Uchwałą Zarządu ZHPR mając na względzie ochronę dodobku polskiej kynologii uznano za niezbędne wprowadzenie programu propagowania hodowli psów ras polskich. Celem programu jest podjęcie szeregu korzystnych rozwiązań dla hodowców psów ras polskich zrzeszonych w ZHPR.

2021.03.01

Informujemy Państwa, iż na zebraniu Zarządu w dniu 27.02.2021 r. po zasięgnięciu opinii Komisji i Zespołów doradczych zaktualizowano listę stowarzyszeń kynologicznych, z których będą uznawane uprawnienia hodowlane. Od dnia 01.03.2021 r. honorujemy uprawnienia hodowlane z następujących stowarzyszeń kynologicznych: PFK, PKK, PKPR, SWKIPR, ZOND, KHRON oraz ZKwP pod warunkiem, iż muszą być one co najmniej równorzędne z uprawnieniami hodowlanymi określonymi Regulaminem hodowli ZHPR, a pies/suka musi posiadać pełne co najmniej trzypokoleniowe pochodzenie. Zgodnie z regulaminem hodowli ZHPR pies musi mieć ukończone odpowiednio 12 m-cy (rasy poniżej 45 cm w kłębie) i 15 m-cy oraz prześwietlenie w kierunku dysplazji stawów biodrowych z wynikiem A lub B (rasy powyżej 45 cm w kłębie). Z tego względu przed zakupem psa/suki lub krycia reproduktorem z innego stowarzyszenia w celu weryfikacji dokumentów zalecamy wcześniejszy kontakt z Biurem Zarządu. Pozwoli to uniknąć w przyszłości braku zgody na rejestrację psa/suki lub odmowy wydania rodowodów dla szczeniąt.

2021.01.07

Informujemy Państwa, iż w zwązku z odwołaniem szeregu wystaw w roku 2020 spowodowanym wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego na terenie naszego kraju, Zarząd podją decyzję aby do czasu unormowania sytuacji w tym zakresie nie planować kalendarza wystaw na rok 2021. Gdy tylko okoliczności na to pozwolą, organziacja wystaw psów rasowych zostanie niezwłocznie wznowiona.

2020.01.20

Informujemy Państwa, iż na dzień 22.03.2020 r. na godz. 11:00 w Częstochowie, zwołane zostaje walne zebranie Delegatów Związku Hodowców Psów Rasowych. Wybory delegatów będą przeprowadzone podczas walnych zebrań w Oddziałach Regionalnych.

2020.01.18

Walne zebrania w Oddziałach Regionalnych

Walne zebranie członków Dolnoślaskiego Oddziału Regionalnego ZHPR zostało zwołane na dzień 20.02.2020 r. na godz. 13:00. Adres: Dolnoślaski OR ZHPR, 58-305 Wałbrzych, ul. 1-go Maja 106.

Walne zebranie członków Lubelskiego Oddziału Regionalnego ZHPR zostało zwołane na dzień 01.03.2020 r. na godz. 12:00. Adres: Zajazd Złota Podkowa, 21-047 Świdnik, ul. Piasecka 132.

Walne zebranie członków Śląskiego Oddziału Regionalnego ZHPR zostało zwołane na dzień 29.02.2020 r. na godz. 11:00. Adres: Biuro ZHPR, 42-217 Częstochowa, ul. Dunikowskiego 6.

Walne zebranie członków Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ZHPR zostało zwołane na dzień 01.03.2020 r. na godz. 11:00. Adres: 28-366 Małogoszcz, ul. 11-go Listopada 5.

2020.01.18

Informujemy Państwa, iż od dnia 18 stycznia 2020 r. wprowadzone zostają zmiany w Regulaminie wystaw psów rasowych oraz Regulaminie zawodów Pucharu Polski.

2019.12.10

Informujemy Państwa, iż od dnia 1 stycznia 2020 r. nastąpi regulacja tabeli opłat. Wysokość składki członkowskiej na rok 2020 została ustalona na kwotę 60 zł.

2019.12.10

Informujemy Państwa, iż od dnia 1 stycznia 2020 r. wprowadzone zostają zmiany w Regulaminie hodowli psów rasowych. Zgodnie z jego zapisami od nowego roku odpowiedzialność za zwort kopii karty przeglądu miotu spoczywa na hodowcy.

2019.04.01

Informujemy, iż od dnia 1 kwietnia 2019 r. wprowadzono nowe zasady w zakresie wykonywania przeglądów hodowlanych. Aby zgłosić psa na przegląd hodowlany jego właściciel musi wcześniej przesłać mailem wypełniony "Formularz zgłoszeniowy na przegląd hodowlany". Zgodnie z regulaminem hodowli ZHPR pies musi mieć ukończone odpowiednio 12 m-cy (rasy poniżej 45 cm w kłębie) i 15 m-cy oraz prześwietlenie w kierunku dysplazji stawów biodrowych z wynikiem A lub B (rasy powyżej 45 cm w kłębie). Pies musi być zarejestrowany na osobę zgłaszającą przegląd hodowlany. Zgłoszenie musi zostać opłacone. Po zweryfikowaniu i skompletowaniu dokumentacji Biuro ZHPR przekazuje zlecenie wykonania przeglądu hodowlanego uprawnionemu przedstawicielowi Związku.

2019.04.01

Informujemy, iż od dnia 1 kwietnia 2019 r. wprowadzono uznawanie uprawnień hodowlanych nadawanych w SWKiPR (Stwoarzyszenie Właścicieli Kotów i Psów Rasowych) z zastrzeżeniem, iż muszą być one równorzędne z uprawnieniami hodowlanymi określonymi Regulaminem hodowli ZHPR. Przed kryciem psem reproduktorem z uprawnieniami hodowlanymi nadanymi w SWKiPR konieczne jest uzyskanie zgody ZG ZHPR. W tym celu niezbędne jest przesłanie mailem kopii rodowodu psa w celu weryfikacji. Psy ras powyżej 45 cm w kłebie muszą mieć wykonane badanie w kierunku dysplazji stawów biodrowych z wynikiem A lub B. Zgoda na krycie może zostać wydana wyłącznie gdy pies posiada pełne udokumentowane wielopokoleniowe pochodzenie.

2019.03.18

Informujemy Państwa, iż w związku ze zmianą cennika świadczenia usług przez Pocztę Polską od dnia 1 kwietnia 2019 r. Związek Hodowców Psów Rasowych wprowadza zmianę w tabeli opłat poprzez ustanowienie opłaty pocztowej za wysłanie dokumentów w wysokosci 15 zł. Powyższa regulacja będzie obowiązywała od dnia 1 kwietnia 2019 r. Wobec powyższego prosimy aby przy zamawianiu dokumentów, każdorazowo dokonać wpłaty w wysokości 15 zł za wysłanie dokumentów, na konto Związku.

2019.03.17

Informujemy, iż z dniem 18.03.2019 r. został wprowadzony nowy Regulamin sędziów w Związku Hodowców Psów Rasowych

2019.03.01

Zarząd Główny Związku Hodowców Psów Rasowych informuje, że współpracuje z Polską Radą Kynologiczną działającą w ramach Komitetu Obrony Polskiego Rolnictwa i Hodowców Zwierząt.

2019.01.14

Informujemy, iż z dniem 14.01.2019 r. została rozwiązana umowa o współpracy pomiędzy Związkiem Hodowców Psów Rasowych i Klubem Yorka.

2019.01.14

Informujemy, iż z dniem 12.01.2019 r. został wprowadzony nowy Regulamin Wystaw Psów Rasowych organizowanych przez Związek Hodowców Psów Rasowych

2018.04.30

Informujemy, iż została zawarta umowa o współpracy pomiędzy Związkiem Hodowców Psów Rasowych i Klubem Yorka.

2018.01.29

Informujemy, iż z dniem 27.01.2018 r. został wprowadzony nowy Regulamin Wystaw Psów Rasowych organizowanych przez Związek Hodowców Psów Rasowych

2017.09.23

Informujemy, iż szkolenie dla sędziów stażystów oraz kandydatów na sędziów stażystów zostało zaplanowane na dzień 3 marca 2018 r. w w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Poraj, ul. Wojska Polskiego 79, Jastrząb k. Poraja, 42-360 Poraj.

2017.09.23

Informujemy, iż uznawane są uprawnienia hodowlane uzyskane wyłącznie w następujących organizacjach kynologicznych: Polska Federacja Kynologiczna, Polski Klub Kynologiczny, Polski Klub Psa Rasowego, Związek Owczarka Niemieckiego Długowłosego oraz Związek Kynologiczny w Polsce.

2017.03.20

W dniu 18.03.2017 r. przyjęto propozycję podziału odmian kolorystycznych ras Yorkshire Terrier na trzy grupy: Yorkshire Terrier, Biewer Yorkshire Terrier i Yorkshire Terrier kolorowy (pozostałe odmiany). Planowany termin wprowadzenia zmian ustalono na 01.01.2018 r.

2017.03.20

Informujemy Państwa, iż z dniem 18.03.2017 r. uchwalony został Regulanin Klubu Rasy oraz wprowadzono zmiany do Regulaminu wystaw psów rasowych.

2017.02.20

Informujemy, iż została zawarta umowa o współpracy pomiędzy Związkiem Hodowców Psów Rasowych i Polską Federacją Kynologiczną.

2017.02.01

Walne zebranie członków Dolnoląskiego Oddziału Regionalnego ZHPR zostało zwołane na dzień 22.02.2017 r. na godz. 15:00.  Miejsce: Dolnośląski Oddział Regionalny ZHPR, ul. 1-go Maja 106, 58-305 Wałbrzych.

Walne zebranie członków Łódzkiego Oddziału Regionalnego ZHPR zostało zwołane na dzień 04.03.2017 r. na godz. 11:00.  Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie, ul. Błonie 10 A, 97-330 Sulejów.

Walne zebranie członków Śląskiego Oddziału Regionalnego ZHPR zostało zwołane na dzień 11.03.2017 r. na godz. 16:00. Miejsce: Ośrodek Szkoleniowy Leśna Radość, ul. Wojska Polskiego 79, 42-360 Jastrząb k/Poraja.

Walne zebranie członków Lubelskiego Oddziału Regionalnego ZHPR zostało zwołane na dzień 12.03.2017 r. na godz. 11:00.  Miejsce: Zajazd Złota Podkowa, ul. Piasecka 132, 21-040 Świdnik.

2017.01.26

Informujemy, iż została zawarta umowa o współpracy pomiędzy Związkiem Hodowców Psów Rasowych i Polskim Klubem Kynologicznym.

2016.12.08

Nie rejestrujemy psów na podstawie dokumentów wydawanych przez: Polski Klub Miłośników Psów Rasowych, Polskie Stowarzyszenie Miłośników Psów Rasowych.