Informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Związek Hodowców Psów Rasowych z siedzibą w Częstochowie przy ul. Dunikowskiego 6, 42-217 Częstochowa zwany dalej Związkiem

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań statutowych Związku określonych w samym Statucie oraz poszczególnych Regulaminach, dostępnych w naszym serwisie internetowym pod adresem http://zhpr.pl/3,3,prawo.html

Twoje dane osobowe przetwarzamy:

- na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (art. 6, ust. 1, lit. a) RODO) m.in. w związku z aplikacją kandydatów na członków Naszego Stowarzyszenia, samego członkostwa, pełnionych funkcji w stowarzyszeniu, udziału w wystawach, imprezach i zawodach organizowanych przez Stowarzyszenie, szczegóły dostępne są w Naszych Regulaminach.

- w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Stowarzyszeniu (art. 6, ust. 1, lit. b) RODO); m.in. obowiązek podatkowy, sprawozdawczość.

- w związku z realizacją zawartych umów (art. 6, ust. 1, lit. b) RODO).

art. 6, ust. 1, lit. f) RODO na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia w związku z realizacją zadań Statutowych.

Zakres przetwarzanych danych osobowych oraz cele ich przetwarzania opisane są również w Naszych Regulaminach dostępnych w naszym serwisie internetowym pod adresem http://zhpr.pl/3,3,prawo.html

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umów, dochodzenia roszczeń oraz przez okres niezbędny do realizacji każdego celu.

 Posiadasz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Twojej szczególnej sytuacji. Masz również prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, a także do ich przenoszenia.

Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcą Twoich danych osobowych będą nasi współpracownicy, członkowie którzy w bezpośredni sposób są zaangażowani w działania Stowarzyszenia.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne dla realizacji określonych celów.